25 đoạn WooC Commerce tốt nhất của tôi cho WordPress Phần 2

 1. 1. 25 đoạn WooC Commerce tốt nhất của tôi dành cho WordPress
 2. 2. Hiện đang đọc: 25 đoạn WooC Commerce tốt nhất của tôi cho WordPress Phần 2

Vài ngày trước tôi đã viết một bài đăng trong đó tôi liệt kê 25 đoạn trích WooC Commerce hữu ích nhất mà tôi sử dụng và bạn được nhiều người hỏi thêm, vì vậy hôm nay tôi quyết định cung cấp thêm một số đoạn trích cho Thương mại điện tử! Chúng ta đi đây!


Contents

1 – Thay thế logo PayPal mặc định của WooC Commerce

/ *
* Thay thế biểu tượng PayPal mặc định của WooC Commerce
* /
hàm paypal_checkout_icon () {
trả lại 'https://www.paypalobjects.com/webstatic/mktg/logo-center/logo_betalen_met_paypal_nl.jpg'; // viết URL hình ảnh của riêng bạn ở đây
}
add_filter ('wooc Commerce_paypal_icon', 'paypal_checkout_icon');

2 – Thay thế hình ảnh giữ chỗ sản phẩm mặc định

/ *
* đi vào chủ đề chức năng.php hoặc một plugin tùy chỉnh. Thay thế tên tệp / đường dẫn bằng hình ảnh của riêng bạn :) 
*
** /
add_action ('init', 'custom_fix_thumbnail');

hàm custom_fix_thumbnail () {
add_filter ('wooc Commerce_placeholder_img_src', 'custom_wooc Commerce_placeholder_img_src');

chức năng custom_wooc Commerce_placeholder_img_src ($ src) {
$ upload_dir = wp_upload_dir ();
$ uploads = unsrailingslashit ($ upload_dir ['baseurl']);
$ src = $ tải lên. '/2012/07/thumb1.jpg';

trả lại $ src;
}
}

3 – Loại bỏ các sản phẩm trên mạng ra khỏi mẩu bánh mì

/ *
* Ẩn "Sản phẩm" trong mẩu bánh mì WooC Commerce
* /
hàm woo_custom_filter_breadcrumbs_trail ($ trail) {
foreach ($ trail là $ k => $ v) {
if (strtolower (dải_tags ($ v)) == 'sản phẩm') {
bỏ đặt ($ trail [$ k]);
phá vỡ;
}
}

trả lại dấu vết $;
}

add_filter ('woo_breadcrumbs_trail', 'woo_custom_filter_breadcrumbs_trail', 10);

4 – Giỏ hàng trống

/ *
* Giỏ hàng WooC Commerce trống
* /
hàm my_empty_cart () {
thương mại điện tử toàn cầu $;
$ wooc Commerce-> cart-> blank_cart ();
}
add_action ('init', 'my_empty_cart');

5 – Tự động thêm sản phẩm vào giỏ hàng khi truy cập

/ *
* Thêm mục vào giỏ hàng khi truy cập
* /
hàm add_product_to_cart () {
if (! is_admin ()) {
thương mại điện tử toàn cầu $;
$ sản phẩm_id = 64;
$ tìm thấy = sai;
// kiểm tra xem sản phẩm đã có trong giỏ hàng chưa
if (sizeof ($ wooc Commerce-> cart-> get_cart ())> 0) {
foreach ($ wooc Commerce-> cart-> get_cart () là $ cart_item_key => $ value) {
$ _product = $ value ['data'];
if ($ _product-> id == $ sản phẩm_id)
$ tìm thấy = đúng;
}
// nếu không tìm thấy sản phẩm, hãy thêm nó
nếu (! $ tìm thấy)
$ wooc Commerce-> cart-> add_to_cart ($ product_id);
} khác {
// nếu không có sản phẩm nào trong giỏ hàng, hãy thêm nó
$ wooc Commerce-> cart-> add_to_cart ($ product_id);
}
}
}
add_action ('init', 'add_product_to_cart');

6 – Thêm một loại tiền / biểu tượng tùy chỉnh

add_filter ('wooc Commerce_currencies', 'add_my_currency');

hàm add_my_currency ($ tệ) {
$ tệ ['ABC'] = __ ('Tên tiền tệ', 'thương mại điện tử');
trả lại tiền tệ;
}

add_filter ('wooc Commerce_currency_symbol', 'add_my_currency_symbol', 10, 2);

chức năng add_my_currency_symbol ($ tệ_symbol, $ tệ) {
chuyển đổi ($ tệ) {
trường hợp 'ABC': $ tệ_symbol = '$'; phá vỡ;
}
trả lại $ tệ_symbol;
}

7 – Thay đổi thêm vào văn bản nút giỏ hàng

/ **
* Thay đổi văn bản thêm vào giỏ hàng trên các trang sản phẩm
* /
hàm woo_custom_cart_button lòng () {
return __ ('Văn bản nút của tôi', 'thương mại điện tử');
}
add_filter ('single_add_to_cart bản', 'woo_custom_cart_button lòng');/ **
* Thay đổi văn bản thêm vào giỏ hàng trên kho lưu trữ sản phẩm
* /
hàm woo_archive_custom_cart_button lòng () {
return __ ('Văn bản nút của tôi', 'thương mại điện tử');
}
add_filter ('add_to_cart bản', 'woo_archive_custom_cart_button lòng');

8 – Chuyển hướng đăng ký thêm vào giỏ hàng vào trang thanh toán

/ **
* Chuyển hướng đăng ký thêm vào giỏ hàng vào trang thanh toán
*
* @param chuỗi $ url
* /
chức năng custom_add_to_cart_redirect ($ url) {

$ sản phẩm_id = (int) $ _REQUEST ['thêm vào giỏ hàng'];
if (class_exists ('WC_Sub mô tả_Sản phẩm')) {
if (WC_Sub mô tả_Sản phẩm :: is_subcrip ($ sản phẩm_id)) {
return get_permalink (get_option ('wooc Commerce_checkout_page_id'));
} khác trả về $ url;
} khác trả về $ url;

}
add_filter ('add_to_cart_redirect', 'custom_add_to_cart_redirect');

Đoạn mã này yêu cầu plugin Đăng ký.

9 – Chuyển hướng đến trang thanh toán sau khi thêm vào giỏ hàng

/ **
* Chuyển hướng đăng ký thêm vào giỏ hàng vào trang thanh toán
*
* @param không
* /
hàm add_to_cart_checkout_redirect () {
wp_safe_redirect (get_permalink (get_option ('wooc Commerce_checkout_page_id'))));
chết();
}
add_action ('wooc Commerce_add_to_cart', 'add_to_cart_checkout_redirect', 11);

10 – CC tất cả các email

 / **
* Tính năng bổ sung WooC Commerce
* --------------------------
*
* Thêm một người nhận email khác vào tất cả các email WooC Commerce
*
* /
hàm woo_cc_all_emails () {
trả về 'Bcc: [email protected]'. "\ r \ n";
}
add_filter ('wooc Commerce_email_headers', 'woo_cc_all_emails');

11 – Gửi email khi đơn hàng mới được hoàn thành với phiếu giảm giá được sử dụng

/ **
* Tính năng bổ sung WooC Commerce
* --------------------------
*
* Gửi email mỗi khi đơn hàng có phiếu giảm giá được hoàn thành
* Email chứa phiếu giảm giá được sử dụng trong quá trình thanh toán
*
* /
hàm woo_email_order_coupons ($ order_id) {
$ order = new WC_Order ($ order_id);

if ($ order-> get_use_coupons ()) {

$ to = '[email protected]';
$ topic = 'Đơn hàng mới đã hoàn thành';
$ tiêu đề = 'Từ: Tên tôi'. "\ r \ n";

$ message = 'Một đơn hàng mới đã được hoàn thành. \ n';
$ message. = 'ID đơn hàng:'. $ order_id. '\ n';
$ message. = 'Phiếu giảm giá được sử dụng: \ n';

foreach ($ order-> get_use_coupons () dưới dạng phiếu giảm giá $) {
$ message. = $ phiếu giảm giá. '\ n';
}
@wp_mail ($ đến, $ chủ đề, tin nhắn $, tiêu đề $);
}
}
add_action ('wooc Commerce_thankyou', 'woo_email_order_coupons');

12 – Thay đổi số sản phẩm liên quan

/ **
* Tính năng bổ sung WooC Commerce
* --------------------------
*
* Thay đổi số lượng sản phẩm liên quan trên trang sản phẩm
* Đặt giá trị của riêng bạn cho 'Post_per_page'
*
* /
hàm woo_related_products_limit () {
sản phẩm toàn cầu $;

$ args = mảng (
'post_type' => 'sản phẩm',
'no_found_rows' => 1,
'Post_per_page' => 6,
'ign_sticky_posts' => 1,
'orderby' => $ orderby,
'post__in' => $ liên quan,
'post__not_in' => mảng ($ sản phẩm-> id)
);
trả lại $ args;
}
add_filter ('wooc Commerce_related_products_args', 'woo_related_products_limit');

13 – Loại trừ các sản phẩm từ một danh mục cụ thể trên trang cửa hàng

 / **
* Xóa sản phẩm khỏi trang cửa hàng theo danh mục
*
* /
hàm woo_custom_pre_get_posts_query ($ q) {

if (! $ q-> is_main_query ()) trở lại;
if (! $ q-> is_post_type_archive ()) trở lại;

if (! is_admin () && is_shop ()) {

$ q-> set ('tax_query', mảng (mảng (
'phân loại' => 'sản phẩm_cat',
'trường' => 'sên',
'terms' => mảng ('giày'), // Không hiển thị sản phẩm trong danh mục giày trên trang cửa hàng
'toán tử' => 'KHÔNG VÀO'
)));

}

remove_action ('pre_get_posts', 'custom_pre_get_posts_query');

}
add_action ('pre_get_posts', 'woo_custom_pre_get_posts_query');

14 – Thay đổi số cột cửa hàng

/ **
* Tính năng bổ sung WooC Commerce
* --------------------------
*
* Thay đổi số cột sản phẩm trên các trang của cửa hàng
*
* /
hàm woo_product_columns_frontend () {
thương mại điện tử toàn cầu $;

// Giá trị mặc định cũng được sử dụng cho các danh mục và phân loại phụ
$ cột = 4;

// Danh sách sản phẩm
if (is_product_carget ()):
$ cột = 4;
endif;

//Những sản phẩm liên quan
if (is_product ()):
$ cột = 2;
endif;

// Bán chéo
if (is_checkout ()):
$ cột = 4;
endif;

trả về các cột $;
}
add_filter ('loop_shop_columns', 'woo_product_columns_frontend');

15 – Vô hiệu hóa các tab WooC Commerce

 / **
* Xóa các tab sản phẩm
*
* /
hàm woo_remove_product_tab ($ tab) {

bỏ đặt ($ tab ['mô tả']); // Xóa tab mô tả
bỏ đặt ($ tab ['đánh giá']); // Xóa tab đánh giá
bỏ đặt ($ tab ['thêm_in information']); // Xóa tab thông tin bổ sung

trả về các tab $;

}
add_filter ('wooc Commerce_product_tabs', 'woo_remove_product_tab', 98);

16 – Loại bỏ vụn bánh mì

 / **
* Xóa WooC Commerce BreadCrumb
*
* /
remove_action ('wooc Commerce_b Before_main_content', 'wooc Commerce_breadcrumb', 20);

17 – Hạn chế danh sách các quốc gia vận chuyển

/ **
* Tính năng bổ sung WooC Commerce
* --------------------------
*
* Hạn chế danh sách các quốc gia vận chuyển
*
* /
hàm woo_override_checkout_fields ($ field) {

$ field ['Shipping'] ['Shipping_country'] = mảng (
'loại' => 'chọn',
'nhãn' => __ ('Danh sách quốc gia mới của tôi', 'thương mại điện tử'),
'tùy chọn' => mảng ('AU' => 'Úc')
);

trả về các trường $;
}
add_filter ('wooc Commerce_checkout_fields', 'woo_override_checkout_fields');

18 – Thay thế miễn phí! chuỗi sản phẩm

/ **
* Tính năng bổ sung WooC Commerce
* --------------------------
*
* Thay thế "Miễn phí!" bởi một chuỗi tùy chỉnh
*
* /
hàm woo_my_custom_free_message () {
trả lại "Sản phẩm này MIỄN PHÍ!";
}

add_filter ('wooc Commerce_free_price_html', 'woo_my_custom_free_message');

19 – Ẩn TẤT CẢ các phương thức giao hàng khác khi Giao hàng miễn phí có sẵn

// Ẩn TẤT CẢ các tùy chọn giao hàng khi giao hàng miễn phí có sẵn
add_filter ('wooc Commerce_av Available_shipping_methods', 'hide_all_shipping_when_free_is_av Available', 10, 1);

/ **
* Ẩn TẤT CẢ tùy chọn Vận chuyển khi giao hàng miễn phí có sẵn
*
* @param mảng $ Available_methods
* /
chức năng hide_all_shipping_when_free_is_av Available ($ Available_methods) {

if (isset ($ Available_methods ['free_shipping'])):

// Nhận mảng Giao hàng miễn phí vào một mảng mới
$ fre = mảng ();
$ freve = $ Available_methods ['free_shipping'];

// Làm trống mảng $ Available_methods
bỏ đặt ($ Available_methods);

// Thêm giao hàng miễn phí trở lại vào $ avaialble_methods
$ Available_methods = mảng ();
$ Available_methods [] = $ fre;

endif;

trả về $ Available_methods;
}

20 – Không yêu cầu thanh toán

/ **
* Tính năng bổ sung WooC Commerce
* --------------------------
*
* Không yêu cầu trường "trạng thái" khi thanh toán
*
* /

add_filter ('wooc Commerce_billing_fields', 'woo_filter_state_billing', 10, 1);
add_filter ('wooc Commerce_shipping_fields', 'woo_filter_state_shipping', 10, 1);

hàm woo_filter_state_billing ($ address_fields) {
$ address_fields ['billing_state'] ['required'] = false;
trả về $ address_fields;
}

hàm woo_filter_state_shipping ($ address_fields) {
$ address_fields ['Shipping_state'] ['required'] = false;
trả về $ address_fields;
}

21 – Tạo phiếu giảm giá theo chương trình

$ coupon_code = 'UNIQUECODE'; // Mã
$ số tiền = '10'; // Số tiền
$ discount_type = 'fixed_cart'; // Loại: fixed_cart, phần trăm, fixed_product, Perc_product

$ coupon = mảng (
'post_title' => $ coupon_code,
'post_content' => '',
'post_status' => 'xuất bản',
'post_ Tác giả' => 1,
'post_type' => 'shop_coupon'
);

$ new_coupon_id = wp_insert_post (phiếu giảm giá $);

// Thêm meta
update_post_meta ($ new_coupon_id, 'discount_type', $ discount_type);
update_post_meta ($ new_coupon_id, 'coupon_amount', $ số tiền);
update_post_meta ($ new_coupon_id, 'cá nhân_use', 'không');
update_post_meta ($ new_coupon_id, 'sản phẩm_ids', '');
update_post_meta ($ new_coupon_id, 'loại trừ_product_ids', '');
update_post_meta ($ new_coupon_id, 'used_limit', '');
update_post_meta ($ new_coupon_id, 'expiry_date', '');
update_post_meta ($ new_coupon_id, 'áp dụng_b Before_tax', 'có');
update_post_meta ($ new_coupon_id, 'free_shipping', 'không');

22 – Thay đổi dòng tiêu đề email

/ *
* Bộ lọc chủ đề:
* wooc Commerce_email_subject_new_order
* wooc Commerce_email_subject_customer_procesing_order
* wooc Commerce_email_subject_customer_completed_order
* wooc Commerce_email_subject_customer_invoice
* wooc Commerce_email_subject_customer_note
* wooc Commerce_email_subject_low_stock
* wooc Commerce_email_subject_no_stock
* wooc Commerce_email_subject_backorder
* wooc Commerce_email_subject_customer_new_account
* wooc Commerce_email_subject_customer_invoice_paid
** /
add_filter ('wooc Commerce_email_subject_new_order', 'change_admin_email_subject', 1, 2);

hàm change_admin_email_subject ($ chủ đề, $ order) {
thương mại điện tử toàn cầu $;

$ blogname = wp_specialchars_decode (get_option ('blogname'), ENT_QUOTES);

$ topic = sprintf ('[% s] Đơn đặt hàng của khách hàng mới (#% s) từ Tên% s% s', $ blogname, $ order-> id, $ order-> billing_first_name, $ order-> billing_last_name);

trả về chủ đề $;
}

23 – Thêm phí tùy chỉnh vào giỏ hàng

/ **
* Tính năng bổ sung WooC Commerce
* --------------------------
*
* Thêm phí tùy chỉnh vào giỏ hàng tự động
*
* /
hàm woo_add_cart_fee () {

thương mại điện tử toàn cầu $;

if (is_cart ()) {
$ wooc Commerce-> cart-> add_fee (__ ('Tùy chỉnh', 'wooc Commerce'), 5);
}

}
add_action ('wooc Commerce_b Before_cart_table', 'woo_add_cart_fee');

24 – Tùy chỉnh thêm vào tin nhắn giỏ hàng

/ **
* Tùy chỉnh Thêm vào giỏ hàng Tin nhắn
* Thêm phần này vào tệp tin.php.
** /
add_filter ('wooc Commerce_add_to_cart_message', 'custom_add_to_cart_message');
chức năng custom_add_to_cart_message () {
thương mại điện tử toàn cầu $;

// Xuất thông báo thành công
if (get_option ('wooc Commerce_cart_redirect_after_add') == 'yes'):

$ return_to = get_permalink (wooc Commerce_get_page_id ('shop'));

$ tin nhắn = sprintf ('%S % s ', $ return_to, __ (' Tiếp tục mua sắm → ',' thương mại điện tử '), __ (' Sản phẩm đã được thêm thành công vào giỏ hàng của bạn. ',' wooc Commerce '));

khác:

$ tin nhắn = sprintf ('%S % s ', get_permalink (wooc Commerce_get_page_id (' cart ')), __ (' Xem giỏ hàng → ',' wooc Commerce '), __ (' Sản phẩm được thêm thành công vào giỏ hàng của bạn. ',' wooc Commerce '));

endif;

trả lại tin nhắn $;
}

25 – Thêm phương thức thanh toán vào email quản trị viên

/ **
* Tính năng bổ sung WooC Commerce
* --------------------------
*
* Thêm phương thức thanh toán vào email quản trị đơn hàng mới
*
* /
add_action ('wooc Commerce_email_after_order_table', 'woo_add_payment_method_to_admin_new_order', 15, 2);

hàm woo_add_payment_method_to_admin_new_order ($ order, $ is_admin_email) {
if ($ is_admin_email) {
tiếng vang '

Phương thức thanh toán: '. $ order-> Payment_method_title. '

'; } }

Và bùm! Đó là nó! Tôi hy vọng bạn sẽ thích những đoạn này. Nếu bạn có bất cứ đề nghị nào, đừng bỏ qua một bình luận bên dưới!


Bạn có một chủ đề sẵn sàng cho WooC Commerce hay muốn một chủ đề mới? Hãy chắc chắn kiểm tra tổng số chủ đề WordPress của chúng tôi!

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
  Like this post? Please share to your friends:
  Adblock
  detector
  map